Obecné obchodní podmínky

Obecné obchodní podmínky2019-11-20T13:10:53+02:00

Obecné obchodní podmínky

  • Základné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej “VOP”) sa týkajú vzťahov medzi firmou Mystery Dinner Games s.r.o., so sídlom na Jaurisové 4, 140 00 Raha, IČO: 08571872 (ďalej “Predávajúci”) a fyzickými alebo právnickými osobami (ďalej “Kupujúci”), ktoré si zakúpia, objednajú alebo odoberajú služby, výrobky alebo iný tovar od Predávajúceho prostredníctvom internetovej stránky www.mystery-dinner.cz alebo emailom na praha@mystery-dinner.com alebo telefonicky na +421 949 52 47 96.

Predávajúci prevádzkuje zážitkové aktivity Mystery Dinner Vražda u Baťu a Noc Démonov (spolu ďalej označované ako “Hry”).

Maximálna dĺžka hier Mystery Dinner Vražda u Baťu a Noc Démonov je 180 minút. Po tomto čase hra končí. Tento čas môže, ale nemusí Predávajúci resp. jeho zamestnanec, ktorý Hru obsluhuje predĺžiť, ak s tým Kupujúci súhlasí. Nie je to však povinnosťou Predávajúceho a poskytnutie tejto možnosti je čiste na slobodnej vôli Predávajúceho alebo obsluhy Hry.

Predávajúci tiež organizuje ďalšie teambuildingové aktivity pripravované na mieru, podľa požiadaviek Kupujúceho (ďalej “Aktivity”).

  • Rezervácia Hry

Rezerváciou Hry Kupujúci súhlasí s tým, že Kupujúci hráči, ktorí budú hrať Hry objednané Kupujúcim, budú viazaní VOP. Ak s VOP alebo niektorou ich časťou Kupujúci nesúhlasí, Hru rezervovať nemôže.

Hru je možné rezervovať v slovenskom, anglickom alebo nemeckom jazyku. Hru môžu rezervovať iba osoby staršie ako 13 rokov. Mladšie osoby môžu hrať Hru iba v sprievode dospelej osoby.

Hru je možné rezervovať osobne, prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke www.mystery-dinner.cz alebo telefonicky, alebo emailom na praha@mystery-dinner.com.

Kupujúci má plnú zodpovednosť za správnosť údajov zadaných pri rezervácii Hry. Potvrdením rezervácie Hry sa zaväzuje, že všetky poskytnuté údaje sú presné a správne. Pre ich opravu môže kontaktovať Predávajúceho telefonicky alebo emailom.

Po rezervácii Hry obdrží Kupujúci potvrdzovací email na zvolenú mailovú adresu.

Zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim nadobúda platnosť v okamihu potvrdenia rezervácie Hry.

Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť rezerváciu hry. Musí však v tom prípade vrátiť celú sumu uhradenú Kupujúcim za túto Hru.

  • Cena a platba

Cenník Hier je zverejnený na internetovej stránke www.mystery-dinner.cz. Cena závisí od typu Hry a počtu hráčov. Záväzná je cena Hry v momente jej rezervácie.

Platbu je možné vykonať ihneď po skončení Hry v hotovosti, kartou, bankovým prevodom alebo darčekovým poukazom.

Pri platbe v hotovosti alebo kartou Kupujúci obdrží pokladničný doklad. V prípade platby bankovým prevodom mu bude vystavená faktúra.

  • Stornovací podmínky

Rezervaci Hry lze stornovat do 24 hodin před začátkem Hry bez jakéhokoliv poplatku.

Ak Kupující stornuje rezervaci méně než 24 hodin před začátkem Hry je povinen uhradit Prodávajícímu stornovací poplatek ve výši 50% ceny objednané Hry. V případě hry Mystery Dinner se storno poplatek vztahuje na Menu a la Baťa, pokud bylo objednané.

Rovnaké stornovací podmínky platí i v případě, že Kupující stornuje pouze některou z rezervovaných Hier.

Rovnaké stornovací podmínky platí i pokud při Mystery Dinner je stornována účast některého z hráčov.

Na Hru je třeba přijít 5 minut před časem uvedeným v rezervaci. Pokud Kupující nebo libovolný člen týmu zpoždění více než 10 minut od času uvedeného v rezervaci, čas Hry začne běžet bez ohledu na jejich přítomnost a bez nároku na vrácení kupní ceny nebo její části.

V případě hry Mystery Dinner pokud některý z hráčů zpoždění více než 30 minut a kvůli tomu bude odložen začátek hry, bude Kupující povinen uhradit Prodávajícímu poplatek ze výši 250 Kč za každých 30 minut zpoždení.

  • Bezpečnost a pravidlá Hry

Základnou podmienkou účasti na Hre je bezpodmienečné dodržiavanie všetkých bezpečnostných a prevádzkových pravidiel, uvedených vo VOP alebo odkomunikovaných obsluhou Hry, a to nielen Kupujúcim ale všetkými účastníkmi Hry, pre ktorých Kupujúci Hru rezervoval.

Každý hráč vstupuje do Hry na vlastnú zodpovednosť. Vstup pre osoby pod 15 rokov je možný len v sprievode dospelej osoby, ktorá preberá za takúto neplnoletú osobu plnú zodpovednosť.

Hry sa nemôžu zúčastniť osoby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok.

V priestoroch Predávajúceho je zakázané fajčiť a požívať omamné a psychotropné látky.

Počas hry je zakázané používať hrubú fyzickú silu. Používaním hrubej fyzickej sily by mohlo dôjsť k poškodeniu technického zariadenia a v takomto prípade sú hráči povinní škodu uhradiť.

Ak má účastník Hry kardiovaskulárne alebo iné vážne ochorenie, mal by o svojom ochorení povedať obsluhe Hry a zvážiť svoju účasť na Hre vzhľadom na svoj zdravotný stav a možné komplikácie z toho vyplývajúce.

Vstupom do Hry účastník potvrdzuje, že jeho zdravotný stav mu umožňuje sa Hry zúčastniť.

Predávajúci nezodpovedá za stratu či odcudzenie osobných vecí a cenností, ktoré neboli umiestnené v uzamykateľných skrinkách.

V prípade porušenia pravidiel hry a nevhodného správania alebo nedodržania pokynov obsluhy Hry si Predávajúci prostredníctvom obsluhy Hry vyhradzuje právo Hru predčasne ukončiť bez nároku na vrátenie kúpnej ceny alebo jej časti.

  • Garancia vrátenia peňazí

V prípade, že Kupujúci nie je s Hrou spokojný, má nárok pred jej skončením požiadať obsluhu Hry o jej predčasné ukončenie a vrátenie kúpnej ceny v plnej výške. Tento nárok platí iba v prípade, že Kupujúci dodržal všetky pokyny obsluhy Hry a pokyny uvedené v týchto VOP.

  • Autorské právo

Je zakázané používať, kopírovať, reprodukovať, upravovať, prekladať, zverejňovať, predávať alebo distribuovať informácie získané počas Hry, ktoré môžu byť považované za dôverné a/ alebo môžu svojím prezradením inému človeku ukrátiť jeho zážitok z hrania Hry. Takisto je zakázané na ich základe vytvárať odvodené diela bez písomného súhlasu Predávajúceho.

  • Ochrana osobných údajov

Osobné údaje spracovávame v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o volnom pohybe týchto údajov. Presné informácie nájdete na https://mystery-dinner.cz/ochrana-osobnych-udaju/

  • Záverečné ustanovenia

Ak nejaký súd alebo iný príslušný orgán označí niektoré z ustanovení týchto VOP za nezákonné a/alebo nevymáhateľné, nebude to mať vplyv na účinnosť ostatných ustanovení. Ak by takéto nezákonné a/alebo nevymáhateľné ustanovenie bolo po odstránení nejakej jeho časti zákonným a vymáhateľným, táto časť sa bude považovať za odstránenú a zostávajúca časť ustanovenia bude naďalej účinná.

Tieto VOP a všetky zmluvy, ktoré budú obsahovať tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej Republiky a všetky spory podliehajú jurisdikcií slovenských súdov.

Predávajúci je oprávnený tieto podmienky meniť alebo dopĺňať. Zmena nadobúda platnosť okamihom jej zverejnenia na stránke brainteaselava.sk

Zmluva a VOP sú uchovávané v elektronickej podobe a nie sú fyzicky dostupné.

V Praze 16.11.2019